construcció - anglès arquitectes

Vaya al Contenido

Menu Principal

construcció

GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ.     | CLAUS EN MÀ |

|anglès arquitectes| actua en totes les fases de gestió i desenvolupament de projectes immobiliaris, aportant experiència en el sistema de gestió adaptant el treball a les necessitats del client segons el requeriment del projecte a executar.  PROCEDIMENT EN LA GESTIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ

|
Fase de viabilitat |     Realització de l’estudi de viabilitat.

En l'actualitat és una fase clau per dur a terme amb èxit el Projecte.

LA VIABILITAT D'UN PROJECTE CONTEMPLA - Recopilació i Anàlisi d'informació tècnica, econòmica-financera i de mercat.
IMPORTÀNCIA DE L'ESTUDI DE VIABILITAT - Identificació de riscos - Identificació d'oportunitats - Rendibilitat i èxit del projecte.
VIABILITAT TÈCNICA - Estudi de parcel·la o solar - Compatibilitat projecto-ubicació - Possibilitat d'incidències tècniques.
VIABILITAT ECONÒMICA - Anàlisi del mercat immobiliari - Simulació de despeses - Simulació d'ingressos.
VIABILITAT FINANCERA - Fons propis - Préstec hipotecari - Estructura d'ingressos per vendes - Estructura de despeses.

|
Fase de definició |     Redacció del projecte.

DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS DEL PROJECTE - Dimensió - Viabilitat comercial - Funcionalitat - Qualitat - Cost - Termini d'execució.

DISSENY
Assessorament en el projecte tècnic - Tecnologia de la construcció - Mètodes i procediments d'execució - Sistemes constructius.
Anàlisis de constructibilitat - Influència en el Termini  - Influencia en el Cost  - Crear una estructura de desagregació.

PLANIFICACION
Missió fonamental del projecte - "Viure" el Projecte - Anticipar el futur - Preparar els temps - Evitar Els "Canvis sobre la marxa".
Marcar i ajustar els terminis.
Contractació.
Flux de caixa ( Cash Flow ) - Previsió de pagaments

|
Fase d'execució |  Presencia física a peu d'obra per tal d’aconseguir els objectius marcats

GESTIÓ DE L'EXECUCIÓ: - Coordinar contractistes. - Respectar el Planning d'obra. - Supervisar tasques de control de qualitat.
REVISIONS I CONTROL - Actualitzar programació d'obra. - Actualitzar costos d'obra. - Verificar les certificacions mensuals per a pagament.
INFORMES

|
Fase de desactivació |     Ultima fase del cicle de vida del projecte.

AQUESTA FASE COMPRÈN: - Lliurament - Posat en ús de la seva construcció.
TASQUES: - Revisió de la construcció - Emissió d'informes d'esmena de defectes - Tramitis administratius.
DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA: - Acta de recepció - Certificat final d'obra - Llibre de l'edifici i manual d'ús i manteniment.
TRAMITACIÓ EN NOM DE LA PROPIETAT: - Llicencia 1ª ocupació - Llicencia activitat - Permisos i autoritzacions.
INFORME FINAL DE PROJECTE: - Cost final - Anàlisis de les desviacions - Comparativa entre objectius inicials i resultats finals.


QUE POT FER | anglès arquitectes | EN RELACIÓ?


|anglès arquitectes|  aporta els següents avantatges al seu Projecte:  

• Estudi detallat del seu Projecte abans del seu inici, anticipant-nos al futur per evitar riscos.
• Facilitar la Gestió del Projecte.
• Evitar els riscos de la Contractació.
• Sistemes innovadors de construcció.
• Control del Projecte.
• Control de Costos, disminuint significativament el COST FINAL de l'obra.
• Optimitzar la relació QUALITAT-PREU.
• Compliment de la Memòria de Qualitat Prefixada.
• Compliment de TERMINIS.
• Lleialtat i compromís cap als nostres clients.


Truqui al 620 399 607 o posi's en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari


Regreso al contenido | Regreso al menu principal